ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 22/01/2017

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 22/01/2017

NGHỈ CHỐT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 19/01/2017

DÀN 28 SỐ NUÔI TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 21/01

61 16 66 11

62 26 67 76 12 21 17 71

63 36 68 86 13 31 18 81

64 46 69 96 14 41 19 91

TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 16/01/2017

DÀN 24 SỐ NUÔI TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN 18/01

63 36 68 86 13 31 18 81

64 46 69 96 14 41 19 91

65 56 60 06 15 51 10 01

TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 15/01/2017

KHÔNG CHỐT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 12/01/2017

DÀN 64 SỐ NUÔI TỪ 12/01 ĐẾN 14/01

06 16 26 36 46 56 66 76 86 96

62 63 64 65 67 68

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

02 03 04 05 07 08

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

92 93 94 95 97 98

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

12 13 14 15 17 18

VỀ 39 ( NGÀY 3 )

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 10/01/2017

DÀN 64 SỐ NUÔI TỪ 10/01 ĐẾN 12/01

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

90 91 92 94 96 97

03 13 23 33 43 53 63 73 83 93

30 31 32 34 36 37

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

50 51 52 54 56 57

08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

80 81 82 84 86 87

VỀ 90 ( NGÀY 2 )

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 09/01/2017

DÀN 51 SỐ NUÔI TỪ 09/01 ĐẾN 11/01

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

50 51 52 53 54 56 58

07 17 27 37 47 57 67 77 87 97

70 71 72 73 74 76 78

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

90 91 92 93 94 96 98

VỀ 76 NGÀY 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 06/01/2017

DÀN 51 SỐ NUÔI TỪ 06/01 ĐẾN 08/01

01 11 21 31 41 51 61 71 81 91

10 13 14 15 16 17 19

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92

20 23 24 25 26 27 29

08 18 28 38 48 58 68 78 88 98

80 83 84 85 86 87 89

VỀ 20 ( NGÀY 3 )

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 05/01/2017

DÀN 64 SỐ NUÔI TỪ 05/01 ĐẾN 07/01

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

01 02 03 04 07 08

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

51 52 53 54 57 58

06 16 26 36 46 56 66 76 86 96

61 62 63 64 67 68

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

91 92 93 94 97 98

VỀ 92 ( NGÀY 1 )

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 04/01/2017

DÀN 64 SỐ NUÔI TỪ 04/01 ĐẾN 06/01

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

01 03 04 06 07 08

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92

21 23 24 26 27 28

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

51 53 54 56 57 58

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

91 93 94 96 97 98

VỀ 96 ( NGÀY 1 )

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 03/01/2017

DÀN 51 SỐ NUÔI TỪ 03/01 ĐẾN 05/01

02 12 22 32 42 52 62 72 82 92

20 21 23 24 26 27 28

05 15 25 35 45 55 65 75 85 95

50 51 53 54 56 57 58

09 19 29 39 49 59 69 79 89 99

90 91 93 94 96 97 98

VỀ 85 ( NGÀY 1 )

 

 

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 31/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 6 9 KHUNG TỪ NGÀY 31/12 ĐẾN 02/01 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 28/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 2 3 KHUNG TỪ NGÀY 28/12 ĐẾN 30/12 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 25/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 4 6 KHUNG TỪ NGÀY 25/12 ĐẾN 27/12 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 22/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 2 7 KHUNG TỪ NGÀY 22/12 ĐẾN 24/12 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 19/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 4 9 KHUNG TỪ NGÀY 19/12 ĐẾN 21/12 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 18/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 6 8 KHUNG TỪ NGÀY 18/12 ĐẾN 20/12 : Ăn chạm 8 ngày 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 17/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 2 5 KHUNG TỪ NGÀY 17/12 ĐẾN 19/12 : ĂN CHẠM 2 NGÀY 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 15/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 6 1 KHUNG TỪ NGÀY 15/12 ĐẾN 17/12 : ĂN CHẠM 1 NGÀY 2

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 14/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 9 4 KHUNG TỪ NGÀY 14/12 ĐẾN 16/12 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 13/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 6 0 KHUNG TỪ NGÀY 13/12 ĐẾN 15/12 : Ăn chạm 6 ngày 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 10/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 6 7 KHUNG TỪ NGÀY 10/12 ĐẾN 12/12 : ĂN CHẠM 7 NGÀY 3

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 08/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 3 7 KHUNG TỪ NGÀY 08/12 ĐẾN 10/12 : ĂN CHẠM 3 NGÀY 2

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 06/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 5 7 KHUNG TỪ NGÀY 06/12 ĐẾN 08/12 : Trượt

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 05/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 2 6 KHUNG TỪ NGÀY 05/12 ĐẾN 07/12 : ĂN CHẠM 6 NGÀY 1

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 02/12/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 0 4 KHUNG TỪ NGÀY 02/12 ĐẾN 04/12 : ĂN CHẠM 4 NGÀY 3

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 29/11/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 3 8 KHUNG TỪ NGÀY 29/11 ĐẾN 01/12 : ĂN CHẠM 8 NGÀY 3

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 26/11/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 1 5 KHUNG TỪ NGÀY 26/11 ĐẾN 28/11 : TRƯỢT

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 23/11/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 5 9 KHUNG TỪ NGÀY 23/11 ĐẾN 25/11 : ĂN CHẠM 9 NGÀY 3

ĐẶC BIỆT NUÔI 3 NGÀY 21/11/2016

ĐẶC BIỆT CHẠM 0 6 KHUNG TỪ NGÀY 21/11 ĐẾN 23/11 : Ăn chạm 6 ngày 2

các loại vip đặc biệt