ĐẶC BIỆT TRONG TUẦN

THÔNG BÁO: Bắt đầu từ ngày 31/07/2015 đặc biệt trong tuần sẽ là một mục vip,giá 10.000đ/1 khung.

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 29/07/2015 đến 04/08/2015

Bộ 18: 18, 81, 68, 86, 13, 31, 63, 36

Bộ 19: 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46

Bộ 20: 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57

Kép:    00,55,11,66,22,77,33,88,44,99

Đã WIN ngày 30/07 - 27896

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 26/07/2015 đến 01/08/2015

Bộ 97: 79, 97, 47, 74, 92, 29, 42, 24

Bộ 98: 89, 98, 93, 39, 48, 84, 43, 34

Bộ 99: 99, 44, 49, 94

Kép:    22, 77, 33, 88

Đã WIN ngày 28/07 - 75879

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 25/07/2015 đến 31/07/2015

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35,5 3, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Đã WIN ngày 25/07 - 15890

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 24/07/2015 đến 30/07/2015

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Đã WIN ngày 24/07 - 95488

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 22/07/2015 đến 28/07/2015

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

Đã WIN ngày 23/07 - 98120

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36  số từ 20/07/2015 đến 26/07/2015

Bộ 41: 14 41 46 64 19 91 69 96

Bộ 42: 47 74 29 92 97 79 42 24

Bộ 43: 43 34 48 84 93 39 98 89

Bộ 40: 40 04 45 54 90 09 95 59

Bộ 44: 44 99 49 94

Đã WIN ngày 21/07 - 52414

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 18/07/2015 đến 24/07/2015

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Đã WIN ngày 19/07 - 94703

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 15/07/2015 đến 21/07/2015

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

Đã WIN ngày 17/07 - 46722

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 14/07/2015 đến 20/07/2015

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35,5 3, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Đã WIN ngày 14/07 - 05900

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 09/07/2015 đến 15/07/2015

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Đã WIN ngày 13/07 - 16984

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 07/07/2015 đến 13/07/2015

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35,5 3, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Đã WIN ngày 08/07 - 34665

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 03/07/2015 đến 09/07/2015

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Đã WIN ngày 06/07 - 20484

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 01/07/2015 đến 07/07/2015

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 12: 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 24: 24, 42, 29, 92, 47, 74, 79, 97

Đã WIN ngày 02/07 - 19387

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 28/06/2015 đến 04/07/2015

Bộ 00: 00, 05, 50, 55

Bộ 01: 01, 10, 06, 60, 15, 51, 56, 65

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35,5 3, 58, 85

Bộ 04: 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95

Đã WIN ngày 30/06 - 11703

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 25/06/2015 đến 01/07/2015

Bộ 33: 33, 38, 83, 88

Bộ 03: 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85

Bộ 13: 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86

Bộ 23: 23, 32, 28, 82, 37, 73, 78, 87

Bộ 34: 34, 43, 39, 93, 48, 84, 89, 98

Đã WIN ngày 27/06 - 02781

Thống kê dàn đặc biệt đẹp 36 cặp số từ 24/06/2015 đến 30/06/2015

Bộ 22: 22, 27, 72, 77

Bộ 02: 02, 20, 07, 70, 25,