Lô khung 3 ngày 03/04/2018

Lô khung 3 ngày 03/04/2018

Hệ thống đang bảo trì

Lô khung 3 ngày 01/04/2018

Lô nuôi 3 ngày : 37 73 từ 01/04 đến 03/04 : 

Lô khung 3 ngày 29/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 78 87 từ 29/03 đến 31/03 : ăn 87 ngày 3

Lô khung 3 ngày 27/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 26 62 từ 27/03 đến 29/03 : ăn 26,62 ngày 2

Lô khung 3 ngày 16/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 47 74 từ 16/03 đến 18/03 :

Lô khung 3 ngày 15/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 56 65 từ 15/03 đến 17/03 : Ăn 56,65 ngày 1

Lô khung 3 ngày 14/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 57 75 từ 14/03 đến 16/03 : Ăn 75 ngày 1

Lô khung 3 ngày 12/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 29 92 từ 12/03 đến 14/03 : Ăn 92** ngày 2

Lô khung 3 ngày 11/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 04 40 từ 11/03 đến 13/03 :  Ăn 04 ngày 1

Lô khung 3 ngày 10/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 03 30 từ 10/03 đến 12/03 : Ăn 30** ngày 1

Lô khung 3 ngày 09/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 17 71 từ 09/03 đến 11/03 : Ăn 17** ngày 1

Lô khung 3 ngày 06/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 12 21 từ 06/03 đến 08/03 : trượt

Lô khung 3 ngày 04/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 56 65 từ 04/03 đến 06/03 : ăn 56,65 ngày 2

Lô khung 3 ngày 03/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 17 71 từ 03/03 đến 05/03 : ăn 71 ngày 1

Lô khung 3 ngày 02/03/2018

Lô nuôi 3 ngày : 26 62 từ 02/03 đến 04/03 : ăn 26** ngày 1

Lô khung 3 ngày 28/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 49 94 từ 28/02 đến 02/03 : ăn 94 ngày 2

Lô khung 3 ngày 27/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 03 30 từ 27/02 đến 01/03 : ăn 03 ngày 1

Lô khung 3 ngày 26/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 05 50 từ 26/02 đến 28/02 : ăn 50 ngày 1

Lô khung 3 ngày 25/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 58 85 từ 25/02 đến 27/02 : ăn 58,85 ngày 1

Lô khung 3 ngày 23/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 49 94 từ 23/02 đến 25/02 : ăn 94 ngày 2

Lô khung 3 ngày 12/02/2018

Nghỉ Tết từ ngày 12/02 đến ngày 21/02.

Lomienbac chúc các bạn năm mới sức khoẻ và phát tài phát lộc.

Lô khung 3 ngày 09/02/2018

Lô nuôi 3 ngày : 14 41 từ 09/02 đến 11/02 : Trượt

Lô khung 3 ngày 08/02/2018

Không Chốt

Lô khung 3 ngày 07/02/2018

Lô nuôi 3 ngày 69 96 từ 07/02 đến 09/02 : Ăn 96 ngày 1

Lô khung 3 ngày 04/02/2018

Lô nuôi 3 ngày 18 81 từ 04/02 đến 06/02 : ăn 18 ngày 3

Lô khung 3 ngày 01/02/2018

Lô nuôi 3 ngày 67 76 từ 01/02 đến 03/02 : ăn 67,76 ngày 3

Lô khung 3 ngày 29/01/2018

Lô nuôi 3 ngày 34 43 từ 29/01 đến 31/01 : ăn 43 ngày 3

Lô khung 3 ngày 26/01/2018

Lô nuôi 3 ngày 06 60 từ 26/01 đến 28/01 : Trượt

Lô khung 3 ngày 25/01/2018

Lô nuôi 3 ngày 14 41 từ 25/01 đến 27/01 : ăn 41 ngày 1

Lô khung 3 ngày 22/01/2018

Lô nuôi 3 ngày 35 53 từ 22/01 đến 24/01 : ăn 35 ngày 3

các loại vip đặc biệt