Nuôi lô khung 2 ngày 24/11/2017

Nuôi lô khung 2 ngày 23/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 89 98 từ 23/11 đến 24/11 : ăn 89 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 22/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 03 30 từ 22/11 đến 23/11 : ăn 03,30 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 20/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 04 40 từ 20/11 đến 21/11 : trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 19/11/2017

Lỗi hệ thống

Nuôi lô khung 2 ngày 17/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 67 76 từ 17/11 đến 18/11 : ăn 67 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 16/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 68 86 từ 16/11 đến 17/11 : ăn 68,86 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 14/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 59 95 từ 14/11 đến 15/11 : ăn 59 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 13/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 19 91 từ 13/11 đến 14/11 : Ăn 19 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 11/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 04 40 từ 11/11 đến 12/11 : ăn 04,40 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 10/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 28 82 từ 10/11 đến 11/11 : ăn 28,82 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 09/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 27 72 từ 09/11 đến 10/11 : ăn 27 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 08/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 12 21 từ 08/11 đến 09/11 : ăn 21 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 06/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 29 92 từ 06/11 đến 07/11 : ăn 92 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 04/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 38 83 từ 04/11 đến 05/11 : trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 02/11/2017

Lô nuôi 2 ngày : 01 10 từ 02/11 đến 03/11 : ăn 10 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 31/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 15 51 từ 31/10 đến 01/11 : ăn 51 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 29/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 18 81 từ 29/10 đến 30/10 : Ăn 18 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 28/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 08 80 từ 28/10 đến 29/10 : ăn 80 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 26/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 01 10 từ 26/10 đến 27/10 : ăn 01 ngày 2

Nuôi lô khung 2 ngày 24/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 67 76 từ 24/10 đến 25/10 : trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 23/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 06 60 từ 23/10 đến 24/10 : ăn 60 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 22/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 07 70 từ 22/10 đến 23/10 : ăn 07 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 20/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 48 84 từ 20/10 đến 21/10 : Trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 18/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 08 80 từ 18/10 đến 19/10 : trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 16/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 79 97 từ 16/10 đến 17/10 : trượt

Nuôi lô khung 2 ngày 15/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 01 10 từ 15/10 đến 16/10 : ăn 10 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 14/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 39 93 từ 14/10 đến 15/10 : ăn 93 ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 13/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 07 70 từ 13/10 đến 14/10 : ăn 70** ngày 1

Nuôi lô khung 2 ngày 12/10/2017

Lô nuôi 2 ngày : 29 92 từ 12/10 đến 13/10 : ăn 92 ngày 1

các loại vip đặc biệt