Nuôi lô khung 5 ngày 16/03/2018

Nuôi lô khung 5 ngày 15/03/2018

BẠCH THỦ 39 KHUNG TỪ NGÀY 15/03 ĐẾN 19/03 : Ăn 39 ngày 1

Nuôi lô khung 5 ngày 14/03/2018

BẠCH THỦ 75 KHUNG TỪ NGÀY 14/03 ĐẾN 18/03 : Ăn 75 ngày 1

Nuôi lô khung 5 ngày 10/03/2018

BẠCH THỦ 92 KHUNG TỪ NGÀY 10/03 ĐẾN 14/03 : Ăn 92** ngày  4

Nuôi lô khung 5 ngày 07/03/2018

BẠCH THỦ 59 KHUNG TỪ NGÀY 07/03 ĐẾN 11/03 : Ăn 59 ngày 3

Nuôi lô khung 5 ngày 06/03/2018

BẠCH THỦ 95 KHUNG TỪ NGÀY 06/03 ĐẾN 10/03 : ĂN 95*** NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 04/03/2018

BẠCH THỦ 56 KHUNG TỪ NGÀY 04/03 ĐẾN 08/03 : ĂN 56 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 03/03/2018

BẠCH THỦ 71 KHUNG TỪ NGÀY 03/03 ĐẾN 07/03 : ĂN 71 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 02/03/2018

BẠCH THỦ 26 KHUNG TỪ NGÀY 02/03 ĐẾN 06/03 : ĂN 26** NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 28/02/2018

BẠCH THỦ 83 KHUNG TỪ NGÀY 28/02 ĐẾN 04/03 : ĂN 83 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 27/02/2018

BẠCH THỦ 03 KHUNG TỪ NGÀY 27/02 ĐẾN 03/03 : ĂN 03 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 26/02/2018

BẠCH THỦ 50 KHUNG TỪ NGÀY 26/02 ĐẾN 02/03 : ĂN 50 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 25/02/2018

BẠCH THỦ 58 KHUNG TỪ NGÀY 25/02 ĐẾN 01/03 : ĂN 58 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 23/02/2018

BẠCH THỦ 94 KHUNG TỪ NGÀY 23/02 ĐẾN 27/02 : ĂN 94 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 11/02/2018

BẠCH THỦ 71 KHUNG TỪ NGÀY 11/02 ĐẾN 15/02 : ĂN 71 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 06/02/2018

BẠCH THỦ 74 KHUNG TỪ NGÀY 06/02 ĐẾN 10/02 : Trượt

Nuôi lô khung 5 ngày 05/02/2018

BẠCH THỦ 69 KHUNG TỪ NGÀY 05/02 ĐẾN 09/02 : ĂN 69 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 01/02/2018

BẠCH THỦ 93 KHUNG TỪ NGÀY 01/02 ĐẾN 05/02 : ĂN 93 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 27/01/2018

BẠCH THỦ 23 KHUNG TỪ NGÀY 27/01 ĐẾN 31/01 : ăn 23 ngày 5

Nuôi lô khung 5 ngày 26/01/2018

BẠCH THỦ 80 KHUNG TỪ NGÀY 26/01 ĐẾN 30/01 : ĂN 80 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 23/01/2018

BẠCH THỦ 67 KHUNG TỪ NGÀY 23/01 ĐẾN 27/01 : ĂN 67 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 19/01/2018

BẠCH THỦ 16 KHUNG TỪ NGÀY 19/01 ĐẾN 23/01 : ĂN 16 NGÀY 4

Nuôi lô khung 5 ngày 17/01/2018

BẠCH THỦ 87 KHUNG TỪ NGÀY 17/01 ĐẾN 21/01 : ĂN 87 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 16/01/2018

BẠCH THỦ 20 KHUNG TỪ NGÀY 16/01 ĐẾN 20/01 : ĂN 20 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 15/01/2018

BẠCH THỦ 82 KHUNG TỪ NGÀY 15/01 ĐẾN 19/01 : ĂN 82 NGÀY 1

Nuôi lô khung 5 ngày 14/01/2018

KHÔNG CHỐT

Nuôi lô khung 5 ngày 12/01/2018

BẠCH THỦ 72 KHUNG TỪ NGÀY 12/01 ĐẾN 16/01 : ĂN 72 NGÀY 2

Nuôi lô khung 5 ngày 11/01/2018

Lỗi hệ thống

Nuôi lô khung 5 ngày 08/01/2018

BẠCH THỦ 82 KHUNG TỪ NGÀY 08/01 ĐẾN 12/01 : ĂN 82 NGÀY 3

Nuôi lô khung 5 ngày 05/01/2018

BẠCH THỦ 84 KHUNG TỪ NGÀY 05/01 ĐẾN 09/01 : ĂN 84 NGÀY 3

các loại vip đặc biệt