1
Hỗ trợ nạp tài khoản bằng thẻ cào?

Từ 01/01/2005 đến nay, trong 45 lần đặc biệt về 17. Lotto hay về trong 3 hôm sau

- Cặp 23-32 về 69 lần, trong đó: 26 lần ngày 1, 19 lần ngày 2, 24 lần ngày 3 Về 32 ngày 1

- Cặp 49-94 về 69 lần, trong đó: 27 lần ngày 1, 24 lần ngày 2, 18 lần ngày 3 Về 94** ngày 1

To top