VIP SONG THỦ 23/01/2018

VIP SONG THỦ 22/01/2018

SONG THỦ LÔ 79 97 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 21/01/2018

SONG THỦ LÔ 09 90 : CÓ 90

VIP SONG THỦ 20/01/2018

SONG THỦ LÔ 09 90 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 19/01/2018

KHÔNG CHỐT

VIP SONG THỦ 18/01/2018

SONG THỦ LÔ 23 32 : CÓ 23

VIP SONG THỦ 17/01/2018

SONG THỦ LÔ 36 63 : CÓ 36,63

VIP SONG THỦ 16/01/2018

SONG THỦ LÔ 02 20 : CÓ 02,20

VIP SONG THỦ 15/01/2018

SONG THỦ LÔ 36 63 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 14/01/2018

SONG THỦ LÔ 45 54 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 13/01/2018

SONG THỦ LÔ 03 30 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 12/01/2018

SONG THỦ LÔ 36 63 : CÓ 36

VIP SONG THỦ 11/01/2018

Lỗi hệ thống

VIP SONG THỦ 10/01/2018

SONG THỦ LÔ 28 82 : CÓ 82

VIP SONG THỦ 09/01/2018

SONG THỦ LÔ 25 52 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 08/01/2018

SONG THỦ LÔ 16 61 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 06/01/2018

SONG THỦ LÔ 03 30 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 05/01/2018

SONG THỦ LÔ 12 21 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 04/01/2018

SONG THỦ LÔ 25 52 : CÓ 52

VIP SONG THỦ 03/01/2018

KHÔNG CHỐT

VIP SONG THỦ 02/01/2018

SONG THỦ LÔ 45 54 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 01/01/2018

SONG THỦ LÔ 89 98 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 31/12/2017

SONG THỦ LÔ 19 91 : Trượt

VIP SONG THỦ 30/12/2017

SONG THỦ LÔ 26 62 : Trượt

VIP SONG THỦ 29/12/2017

SONG THỦ LÔ 34 43 : Trượt

VIP SONG THỦ 28/12/2017

SONG THỦ LÔ 67 76 : Ăn 67**

VIP SONG THỦ 27/12/2017

SONG THỦ LÔ 02 20 : CÓ 02,20

VIP SONG THỦ 26/12/2017

SONG THỦ LÔ 79 97 : TRƯỢT

VIP SONG THỦ 25/12/2017

SONG THỦ LÔ 33 88 : CÓ 33,88

VIP SONG THỦ 24/12/2017

SONG THỦ LÔ 17 71 : Trượt

các loại vip đặc biệt